Monday , October 3 2022

Departments

ክፍሊ ሕሳብን ውጺኢት ንዋትን (Finance and Fund Raising) 

1. ቁጠባዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ ከም ሓደ ክፍሊ ባይቶ ህ.ም.ኤ ይሳተፍ፡ ኣታዊታትን ወጻኢታትን ይምዝግብን ይቖጻጸርን፡ ይዕቅብን። 

2. እቶት እዚ ምንቅስቓስ ንምኽዕባት ስትራተጅይ ኣውጺኡ ትልሚ ይሕንጽጽ። 

3. ብውጽኢት ይኹን ብወፈያታት ንዝርከቡ ኣታዊታት መዝገብ ይቋጻጸር። 

4. ሓላፊ ሕሳብ፡ ኣቦ ወንበር፡ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወይ ጸሓፊ ፈረምትን ተቖጻጸርትን ሰነድ ሕሳብ ይኾኑ። 

5. ወለንታዊ ወርሓዊ ክፍሊት ኣባላት ባይቶ ይእክብ። 

6. ገንዘብ ባይቶ ህ.ም.ኤ ኣብቲ ብስም እዛ ባይቶ ተኸፊቱ ዘሎ ሕሳብ ባንኪ ይትሓዝ። 

7. ካብ ባንክ ዝወጽእ ገንዘብ፡ ብክታም እቶም መዝነት ዝተዋህቦም ሰለስተ ኣባላት ይፍጸም። 

8. ኣብ`ዚ ክፍሊ`ዚ ዝሰርሑ ኣባላት ባይቶ ብዝተኻእለ መጠን ኣፋፍኖት ናይ ፋይናንስ ወይ ኣካውንቲን ክህልዎም ይምረጽ። 

9. ወግዓዊ ጸብጻብ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ንባይቶ ተቕርብ፡ ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ድማ ብናይ ደገ ተቖጻጸርቲ ሕሳብ መዝገቡ የመርምር። 

ክፍሊ ዝምድናታት ወጻኢ 

1. ሓፈሻዊ ንጥፈታት፡ ብደረጃ ዓባይ ብርጣንያ፡ ኤውሮጳን ዓለምለኻዊን ምስ ዝተፋላለዩ ኤርትራውያን ህዝባውያን፡ ሰብኣውያንን ፖለቲካውያንን ማሕበራት ናይ መትከል ምሕዝነትን ናይ ዕማማት ልፍንቲን ኣብ መደባት ምትግባር። 

2. ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውያንን ትካላት ግብረ ሰናይን ኣብ ዝግበር ርክባት፡ ብኣፍልጦ ባይቶ ይኽውን ተመሊሱ ድማ ጸብጻብ ባይቶ የቕርብ። 

3. ከከም ኣድላዪነቱ ዝምልከቶም ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን ባይቶን ኣብ ኣገደስቲ ርክባት ሓቢሮም ክሳተፉ ይገብር። ካብ ባይቶ ወጻኢ እውን ሓገዝ ካልእት ኤርትራውያን ድፕሎማሰኛታት ብኣፍልጦ ባይቶ ክሓትት ይኽእል። 

ክፍሊ ጎስጓስን ውደባን

1. ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ንኽቃለሱ ቀጻሊ ርክባት ብምክያድ ደረጃ ንቕሓት ህዝቢ ክብ ምባል። 

2. ነበርቲ ለንደን ህሉው ኩነታት ሃገርና ተገንዚቦም ተርኦም ኣብ ቓልሲ ከዕዝዙ፡ በዚ ክፍሊ እዝን ምሁራትን ዝካየድ ሰሚናራትን ኣስተምህሮ ምክያድ። 

3. ኣብ ከተማ ለንደን ብዉሕዱ ብኣርባዕቲኡ ማእዘን ኣርባዕተ ደምበታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምምስራት፡ ቀጻሊ ጎስጓስ ብምክያድ ተራ ዜጋታት ኣብ ቃልሲ ምዕዛዝ። 

4. ብዙሕነት ህዝብና ዝሰረቱ ዝተፈላለዩ ማሕበራውያን ሓይልታት፡ መንእሰያትን ደቀንስትዮን ኣብ ምጉስጓስን ምውዳብን ምስራሕ። ገጽ 

ክፍሊ ርክባትን ሓበሬታን 

1. ንጥፈታትን ዕላማን ህ.ም.ኤ ንምቅላሕ፡ ብዘለው ኩሎም ማሕበራዊ መራከቢታት ከም Facebookን YouTubeን ጡጡሕ ባይታ ምፍጣር። 

2. መርበብ ሓበረታ ህ.ም.ኤ ይሃንጽ፡ ከምኡ እውን ትሕዝትኡ ይካታተል። 

3. ካብ ህዝቢን ባይቶን ሓዊሱ፡ ቡዙሓት ጸሓፍትን ኣዳለውትን መልሚሉ፡ ስነሞጎታዊን ርትዓውን ንህዝብና ዘንቅሑ ዜናታት ይምስርሕ። 

4. ነዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናህሪ ዘበሩኹ ማዕከን ሓበሬታታት ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር፡ ኤርትራውያን ክከታተሉን ክሳተፉን ባይታ ምፍጣር። 

5. ናይ ኤርትራውያን ማዕከን ሓበሬታታት ዝተወሃሃደን ኣድማዒን ሓበሬታ ክዝርግሑ ምምሕጻንን ምትብባዕን። 

6. ህ.ም.ኤ ናይ ገዛእ ርእሱ ማዕከን ሓበሬታ ምዕባይን ምስፋሕን። 

ክፍሊ መጽናዕትን ዓቕሚ ሰብን

1. እዚ ክፍሊ እዚ ንቕድሚት ንምሰጉም ዝሕግዙ ኣብ ፖለቲካዊን፡ ቁጠባዊን፡ ማሕበራዊን ጉዳያት መጽናዕቲ ንኽካየድ የወሃህድ። 

2. ሰብ ፍልጠትን ተመኩሮን ከም ኡውን ሰብ ዕድመ ጸጋ ዝኾኑ ንምጥርናፍ ጻዕርታት ብምክያድ፡ ኣብ ኩሉ መዳያዊ መጽናዕትን ትልምን ክተሓጋገዙ ሽማግለ ምኽሪ ምቛም። 

3. ነዞም ሽማግለ ምኽሪ ዓውደዘተታት እናኣዳለወ፡ በብሞዮኦምን በብዓውዶምን ክራኸበ ባይታ ይፈጥር። በዚ መሰርት ድማ ካብዞም ሽማግለ ምኽሪ በብዓቅሞም ኣብተን ካልኦት ክፍልታት ኣትዮም ኣብዚ ምንቅስቓስ እጃሞም ከበርክቱ መድረኽ ይኸፍት። 

4. እዚ ሽማግለ ኣማኸርትን ተሓጋገዝትን ሰረት ነቲ ብዓለምለኻዊ ዝቐውም ናይ መጽናዕትን ትልምን ሓጋዚ ይኸውን። ነቶም ተሓጋገዝቲ እውን ኣፍልጦን ሞሳን ክብ ብምባል ንጡፋት ተዋሳእቲ ናይ እዚ ቃልሲ ንሓርነት ይገብር። 

5. ዝተፈላልየ ኣፍልጦን ተመኩሮን ዘለዎም ብምዕዳም ኣፍልጦ ኣባላት ባይቶ ለንደን ሓፋሽን ከምዘዕቢ መደባት ይሰርዕ። 

6. ስልጠና ንኣባላት ባይቶ ከምኡ’ውን ኣብ ጉጅለታት ህ.ም.ኤ ንዘለዉ ኣባላት የዳሉን የወሃህድን።